Výběrové řízení na ředitele Kabelové televize Kadaň, a.s.

Místo výkonu práce: Kadaň

Předpokládaný nástup: od 1.11.2021

Pro obsazení místa budou požadovány následující kvalifikační předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Zkušenosti s vedením a motivací spolupracovníků
 • Znalost právních předpisů souvisejících s výkonem funkce
 • Znalost cizích jazyků (angličtina nebo němčina)
 • Trestní a občanská bezúhonnost

 

Další požadované schopnosti a dovednosti:

 • Vysoká úroveň manažerských, organizačních a komunikačních dovedností
 • Flexibilita, samostatnost, rozhodnost
 • Koncepčnost a všeobecný přehled v oboru
 • Schopnost komunikace

Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok vybraného uchazeče na přijetí. O výsledku výběrového řízení a jmenování do funkce rozhodne představenstvo Kabelové televize Kadaň, a.s.

 

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo písemně do sídla Kabelové televize Kadaň, a.s., kpt. Jaroše 1477, 432 01 Kadaň, v zalepené obálce s označením: „VŘ – ředitel Kabelové televize Kadaň, a.s.“ do 11.10.2021 do 9 hodin.

 

 

Přihláška bude mít tyto náležitosti:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis.

 

Přihláška bude mít tyto povinné přílohy:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší 3 měsíců (originál popř. ověřenou kopii).
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Návrh koncepce řízení a nabízených služeb společnosti v rozsahu max. 2 stran běžného formátu.

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Podrobnější informace podá: Mgr. Michal Voltr, tel: 739 455 181, e-mail: reditel@ktkadan.cz